เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ขอยกเลิกวันลาพักผ่อนทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ใบลาอุปสมบททต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ใบลาพักผ่อนทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
คำร้องทั่วไปทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2563ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเจตนารมณ์ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศนโยบายคุณธรรมทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาจาน พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB