เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเจตนารมณ์ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศนโยบายคุณธรรมทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาจาน พ.ศ. ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แบบคำร้องทั่วไปทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประเมินความเสี่ยงทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แผนยุทธศาสตร์ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แผนพัฒนาสี่ปีทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
แผนดำเนินงานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
เทศบัญญัติทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
คู่มือสำหรับประชาชนทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB