เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดสดเทศบาลตำบลนาจานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงานเทศบาลตำบลนาจานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายประดิษฐ์ ดาศักดิ์ ถึงบ้านแม่บัว ครุฑนอก บ้านนาเจริญ ม.11ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์และกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านนาจาน หมู่ที่ 1ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่ประชาชน (สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยใส วัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูพร้อมฝาปิดจากบ้านนายอ้น ชนะบุญถึงบ้าน ผอ.สาโรจน์ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอาราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปห้วยยาง บ้านปากง่าม หมู่ที่ ๗ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 15ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรจากทางบ้านหนองขี้ควายถึงนานางส่วย ศรีชะล้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๓ ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.33s. 0.50MB