เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๓ ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายป่นถึงข้างวัดป่าแสงมงคล บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ผช.สมจิตร ด้านทิศใต้ บ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ผช.สมจิตร ด้านทิศใต้ บ้านโนนว่านไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายป่นถึงข้างวัดป่าแสงมงคล บ้านหนองแสง ม.8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายป่นถึงข้างวัดป่าแสงมงคล บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจานทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการพัฒนาแกนนำ เด็กและเยาวชนสู่ภาวะผู้นำ (การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ประจำปี ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่สตรี ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อรถตักหน้าหลังขุด(รถตักหน้าขุดหลัง)ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรียนเก่านานายบุญสาร พลหาญ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2ทต.นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB