เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดสดเทศบาลตำบลนาจาน31 เม.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน41 เม.ย. 63
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓619 มี.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง1613 มี.ค. 63
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์และกฎหมายท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓189 มี.ค. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่ประชาชน (สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓1626 ก.พ. 63
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันวัยใส วัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๓1117 ก.พ. 63
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒177 ก.พ. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ 2030 ม.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 2313 ม.ค. 63
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖๓ 2027 ธ.ค. 62
งานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓1924 ธ.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒196 ธ.ค. 62
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 1829 พ.ย. 62
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓718 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓4925 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 5124 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒6115 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลนาจาน721 ต.ค. 62
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒5823 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB