เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น323 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น518 ก.ย. 63
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน815 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)223 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น223 ก.ย. 63
โครงการกิจกรรม ๕ ส Big cleaning day2924 ส.ค. 63
โครงการสุขาภิบาลอาหาร1119 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1018 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓3413 ส.ค. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓6129 ก.ค. 63
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6329 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓6421 ก.ค. 63
รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่่ว่าง8117 ก.ค. 63
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร5417 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ออกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาจาน4113 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา4213 ก.ค. 63
เทศบาลตำบลนาจาน ออกแผนการฉีดพ่นหมอกควันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาจาน2513 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอใช้นำ้ประปาเทศบาลตำบลนาจาน8721 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นแบบคำร้องทั่วไปของเทศบาลตำบลนาจาน8321 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลนาจาน7721 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB