เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายคำไมล์ อาจยางคำ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายทองเพชร มูลบุรี

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นางรจนา กลิ่นวาโย

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาจานสมาชิกสภา

 • นายบรรจง สีคำ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายเสวียน หมื่นภูเขียว

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายรุ่งเรือง ลาดจันทึก

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นางเข็มทอง บุญเทียม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายชาญชัย แสงชาติ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายถวิล ศรจันโท

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายชัยเดช บัวขาว

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

 • นายสมัย ยิ่งยืน

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจาน

0.02s. 0.50MB