เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายนรินทร์ บุตรรัตนะ

  นายกเทศมนตรีเทศบาลนาจาน

 • นายชัยยนต์ พลศักดิ์

  รองนายกเทศมนตรี

 • นายวสันต์ บุตรโพธิ์

  รองนายกเทศมนตรี

 • นายทองดี บุญแดนไพร

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • นายสุพจน์ นามเมือง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี0.02s. 0.50MB