เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • พันจ่าโทไพโรจน์ ดงกระโทก

  ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

 • นางธัญญลักษณ์ ทศแก้ว

  รองปลัดเทศบาลตำบลนาจานสำนักปลัด

 • นายสมศักด์ ศรีแก่วิน

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นายชานนท์ พรมจันทึก

  นิติกร

 • นายวัชรินทร์ บู่แก้ว

  นักพัฒนาชุมชน

 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวพรทิวา แก้วสว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางประภาพร จันทร์ฤาชัย

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 • นางสุรินธร บุญทา

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสุกัลยา โพธิ์มูล

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • นายไพรสาน ศรีชะล้า

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเพ็ญพักตร์ ทองมะโรง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศรีกมล ไชยหงษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

 • นางสาวเพชรนิราภ์ แก้วไกรสร

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวนรินทร สอนจันโท

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุกัญญา ยางศรี

  ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

 • นายธนศักดิ์ งามดี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายพิเชษฐ์ พลเสน

  ภารโรง

 • นายเอกโยธิน คำหนองไผ่

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายบัญชา วรรณทุมมา

  พนักงานขับรถยนต์

 • พนักงานขับรถยนต์

 • คนงาน

 • นายอดุลย์ ภูมิ

  คนงาน

 • คนงาน

 • นายสง่า ดาศักดิ์

  ยาม

 • นายปริญญา นามอนุ

  คนงานประจำรถขยะ

 • คนงานประจำรถขยะ

 • นายคำเสาร์ สอนบุญ

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายโชคชัย หมื่นภูเขียว

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายศราวุฒิ เถาทิพย์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายชัยกมล พลศักดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายพันธ์ชนะ ฝอดสูงเนิน

  พนักงานดับเพลิง

 • นางเทวี ลาสอน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)

กองคลัง

 • นางเฉลิมศรี อยู่เจริญ

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางเฉลิมศรี อยู่เจริญ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวธีรานุช บุตรโพธิ์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายปิยพันธ์ ปาลินทร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายจีรศักดิ์ นาชัยฤทธิ์

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายภูมิมี ลาภทวี

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางทัศวรรณ ทาโสม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวพิมพ์ใจ จันทร์มา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจิราพร พรมจันทึก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายแมนพงษ์ พั่วเหล็ก

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

 • นายอุทัย ภาควุฒิ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายเสรี ไชยหงษา

  นายช่างโยธา

 • นายอุทัย ภาควุฒิ

  นายช่างโยธา

 • เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอดิศร อยู่เจริญ

  ผช.นายช่างไฟฟ้า

 • นายดิเรก ศรีสำราญ

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายประสิทธิิ์ พงษ์พัง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางรสสุคนธ์ กว้างขวาง

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประปา)

 • นายสนั่น นนตะภาพ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประปา)

 • นายปัญญา สมณะ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประปา)

กองการศึกษาฯ

 • นายรวมพล ทวยภา

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นายรวมพล ทวยภา

  นักวิชาการศึกษา

 • นางเต็มดวง เถื่อนโทสาร

  ครู

 • นางยุวดี อักษร

  ครู

 • นางจินตนา คิดสุขุม

  ครู

 • นางดารุณี จันทหาร

  ครู

 • นางเกษร ทาโสม

  ครู

 • ครู

 • ผู้ดูแลเด็ก

 • ผู้ดูแลเด็ก

 • ผู้ดูแลเด็ก

 • นางศิริพร ปามา

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 • นางสาวลักษิกา คิดสุขุม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสาวกานต์ธิดา นธี

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสาวจิตติมา นามวงษา

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)

 • นางสาววรารัตน์ หมื่นแสน

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการ)

 • นางสายยนต์ นักธรรม

  พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • นางจุไรพร ชัยศัตรา

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

0.02s. 1.00MB