เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงาน1102
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน193
ประกาศเจตนารมณ์1106
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี1110
แผนพัฒนาพนักงาน ๓ ปี195

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB