เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงาน124
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน121
ประกาศเจตนารมณ์125
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี127
แผนพัฒนาพนักงาน ๓ ปี131

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB