เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงาน175
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน166
ประกาศเจตนารมณ์174
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี176
แผนพัฒนาพนักงาน ๓ ปี170

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB