เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล181
ประเมินความเสี่ยง139
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ133
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง133
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม133
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน132
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต152
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี156
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน131

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB