เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล1187
ประเมินความเสี่ยง180
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ179
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง188
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม172
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน173
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี11256
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต196
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน182

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB