เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

    เทศบาลตำบลนาจาน เป็น 1 ใน 10 ตำบลในเขตอำเภอสีชมพู ตั้งอยู่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 1 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอสีชมพูประมาณ 16 กิโลเมตร

ทิศเหนือจรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
ทิศใต้จรดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออกจรดเทือกเขาภูเวียง
ทิศตะวันตกจรดองค์การบริหารส่วนตำบลซำยาง

เนื้อที่

    เทศบาลตำบลนาจาน มีเนื้อที่ประมาณ 77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.64 ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอสีชมพู มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปมีระดับความสูงประมาณ 200-280 เมตร จากระดับน้ำทะเล


เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลนาจาน แยกการปกครองเป็นสองเขต มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านนาจาน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 3 บ้านโนนว่านไฟ
หมู่ที่ 4 บ้านสี่แยก
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสำราญ
หมู่ที่ 6 บ้านวังโพน
หมู่ที่ 7 บ้านปากง่าม
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 9 บ้านท่าช้าง
หมู่ที่ 10 บ้านวังขอนยม
หมู่ที่ 11 บ้านนาเจริญ
หมู่ที่ 12บ้านหนองหญ้าขาว
หมู่ที่ 13บ้านโนนทัน
หมู่ที่ 14 บ้านนางาม
หมู่ที่ 15 บ้านโนนหัวนา

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรจำนวนประชากร (ณ วันที่ กันยายน 2560)

ประชากรทั้งสิ้น 10,014 คน

ชาย 4,930 คนหญิง 5,084 คน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวม
1บ้านนาจาน5586011,159
2บ้านหนองไฮ354353707
3บ้านโนนว่านไฟ169170339
4บ้านสี่แยก153195348
5บ้านโนนสำราญ460484944
6บ้านวังโพน222233455
7บ้านปากง่าม117116233
8บ้านหนองแสง314299613
9บ้านท่าช้าง387417804
10บ้านวังขอนยม406395801
11บ้านนาเจริญ4885241,012
12บ้านหนองหญ้าขาว286306592
13บ้านโนนทัน318303621
14บ้านนางาม378363741
15บ้านโนนหัวนา320325645
รวม 4,9305,08410,014

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอสีชมพู ณ กันยายน 2560
0.02s. 0.75MB