เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม

การคมนาคมขนส่งของตำนาจาน สามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทางรถยนต์ โดยมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญได้แก่
- ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 228 (อุดร-ชุมแพ) เชื่อมต่อระหว่าง อำชุมแพ จ.ขอนแก่น อ.สีบุญเรือง จ.หนองบัวลำพู ได้อย่างสะดวกสบาย


โทรคมนาคม
-ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง-โทรศัพท์สาธารณะ - แห่ง
-เสาร์รับสัญญาณโทรศัพท์ 3 แห่ง-ชุมสายโทรศัพท์ในพื้นที่ 1 แห่ง (TOT)

หน่วยธุรกิจ
-ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง-โรงสีขนาดเล็ก 29 แห่ง
-ศูนย์สาธิตการตลาด 6 แห่ง-ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 9 แห่ง
-ร้านค้าทั่วไป 108 แห่ง-รีสอร์ท 1 แห่ง

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ศักยภาพของเทศบาลตำบลนาจาน

(1.) การรวมกลุ่มของประชาชน
-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 15 กลุ่ม
-กลุ่มอาชีพ 14 กลุ่ม
-กองทุนสวัสดิการชุมชน 15 กลุ่ม
(2.) จุดเด่นของพื้นที่(ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
-มีกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
-มีกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
-มีกลุ่มอาชีพด้านการเย็บจักรอุตสาหกรรม0.02s. 0.50MB