เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด 19 แห่ง- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง


สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ(ป้อมยามตำรวจ) 1 แห่ง- สถานีดับเพลิง 1 แห่ง


การสังคมสงเคราะห์
- ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 1,448 คน- ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 498 คน
- ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำวน 37 คน

ข้อมูล ณ กันยายน 2560


มวลชนจัดตั้ง
-อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 213 คน (อสม.)-ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาจาน (ดอกจานประสานใจ 54 )
-สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาจาน-ชมรมสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพ


ประเพณีงานประจำปี
- งานประเพณีสงกรานต์- งานประเพณีบุญบั้งไฟ
- งานประเพณีเข้าพรรษา- งานบุญผเหวด

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีการรวมกลุ่มทำอาชีพเสริม เช่น กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มทอผ้า ฯลฯ และบางส่วนอพยพแรงงานไปทำงานต่างจังหวัด
0.02s. 0.50MB