เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

-หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 15 หมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ
-ลำน้ำ,ลำห้วย 8 สาย-บึง,หนองน้ำ 29 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-ฝาย 15 แห่ง-บ่อโยก - แห่ง-ประปาหมู่บ้าน 15 แห่ง



0.01s. 0.50MB